1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je Quake s.r.o., Mlynská 15 962 31 Sliač, Slovenská republika, IČO: 51639343, (ďalej len Predávajúci) a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na internetovej portáli Predávajúceho, a to na www.tomaselek.eu

Údaje Predávajúceho:

Quake s.r.o.

IČO: 51639343

DIČ: 2120753503

Predávajúci nie je platca DPH

Kontaktné údaje:

Adresa: Mlynská 15 962 31 Sliač, Slovenská republika

Tel.: 0915 138 073

E-mail: tomaselek@tomaselek.eu

Zodpovedná osoba:

Tomáš Elek

Bankové údaje:

IBANSK54 0900 0000 0051 4634 8969

 

 1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná na internetovom portáli www.tomaselek.eu službu a uzavrie s Predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón a pod..
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovom portáli www.tomaselek.eu, ktorý prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorých Predávajúci dodá službu prezentovanú na internetovom portáli www.tomaselek.eu Kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii služby.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Predmetom kúpy na základe kúpnych zmlúv je služba uvedená v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (ktorým sa uzatvára kúpna zmluva), a to tie služby alebo produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového portálu  www.tomaselek.eu.

 

 1. Spôsob uzatvárania a storno kúpnej zmluvy
 1. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu poštou, e-mailovou správou alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovom portáli Predávajúceho www.tomaselek.eu. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie jej správnosti a úplnosti. Lehota, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou služieb, vrátane ceny, prezentovaných na internetovom portáli Predávajúceho, je 24 hodín od odoslania akceptácie o prijatí objednávky Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
 2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Kupujúceho, kontaktná osoba, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ, názov služby a spôsob úhrady. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 3. Záväzným akceptovaním objednávky Predávajúcim je vystavenie kúpnej zmluvy, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a platby.
 4. Záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii služby , ktorej predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej potvrdenie o platbe, názov a informácie o mieste dodania služby, kde má byť predmet kúpnej zmluvy dodaný.
 5. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku, môže  ju stornovať najneskôr 3 dni pred uskutočnením dodania. V takomto prípade bude Kupujúcemu vrátená cena služby v plnej výške. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne stornovať objednávku v lehote menej ako 3 dni pred dodaním, vyhradzuje si Predávajúci právo storno poplatku vo výške 30% z ceny objednanej služby.
 6.  Objednávku je možné stornovať iba elektronickou písomnou formou (e-mailovou správou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu elektronickou písomnou formou (e-mailovou), vo výnimočných prípadoch telefonicky.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky Kupujúcemu službu v dohodnutom množstve, kvalite.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodanú službu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať zakúpenú službu, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti a nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.
 4. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

 

 1. Dodacie podmienky
 1. Služby sú predávané podľa ponúkaných katalógov Predávajúceho, umiestnených na internetových stránkach www.tomaselek.eu.
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu službu v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Miestom dodania je miesto uvedené v potvrdení  objednávky Predávajúcim.
 3. V prípade, že služba je dodávaná online, obdrží Kupujúci v záväznom akceptovaní objednávky informáciu s internetovým odkazom, prostredníctvom ktorého, objednanú službu prevezme.
 4. Kupujúci je povinný prevziať službu v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 5. V prípade, že hrozí omeškanie dodania služby v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, zlyhanie internetových serverov,  a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (e-mailovú správou alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania služby. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradné (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (e-mailovú správou alebo poštou) informuje predávajúceho.
 6. Ku každej objednávke patrí daňový doklad (faktúra). Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu zasielať faktúru aj elektronickou formou, prostredníctvom e-mailovej správy.

 

 1. Kúpna cena
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške podľa záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim (ďalej len kúpna cena) bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim.
 2. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Ceny na internetovom portáli Predávajúceho sú uvedené v EUR. Predávajúci nie je platca DPH.

 

 1. Autorské práva a licenčné podmieny
 2. Textový obsah, obrázky, videá, e-knihy, schémy, sú chránené autorskými právami Predávajúceho. Akékoľvek používanie častí textu, obrázkov, obsahu webu atď. je povolené len so súhlasom vlastníka.

V prípade, že objednanou službou je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“),

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde Predávajúci vystupuje ako Poskytovateľ a Kupujúci ako Nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.
 2. Poskytovateľ poskytuje Kupujúcemu nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý Nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, ale to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie.
 3. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.
 4. Kupujúci nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, alebo akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti.
 5. Obsah služby je duševným vlastníctvom Predávajúceho ako Poskytovateľa a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom služby sa rozumie dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti služby.
 6. Publikovanie, napodobňovanie, kopírovanie, resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto kurzu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie, či neuvedenie zdroja.
 7. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou poskytovať a predávať služby s rovnakou, alebo podobnou tematikou, ako je tematika služieb zakúpených u Predávajúceho a to počas trvania zmluvy a minimálne 2 roky od odstúpenia, vypovedania, alebo ukončenia zmluvy.
 8. Kupujúci sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. V texte sa pre označenie Slovenská republiky používa označenie SR. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovom portáli Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky platia od 10.10.2022