Ďalšie služby

Editorské služby:

Posúdenie literárneho textu z pohľadu autorovho zámeru a toho, či sa mu darí napĺňať jeho umelecký cieľ.

Štylistické úpravy a návrhy.

Rozbor a spätná väzba ohľadom charakterizácie postáv, ich motívov a vývojových oblúkov.

Temporytmická analýza textu.

Štrukturálna konzistencia diela.

A iné.

Cena dohodou. (Podľa predbežného posúdenia stavu textu a rozsahu prác potrebných na dosiahnutie požadovanej kvality.)

Autorské vedenie:

Vedenie a motivácia autora na ceste za dosiahnutím krátkodobých a dlhodobých cieľov.

Pomoc pri prekonávaní kritických okamihov za účelom dodržiavania vopred stanovenej produktivity.

Nastavenie vzdelávacích cieľov autora, ako aj dohľad nad plnením si vopred stanovených úloh vo forme tvorivých cvičení.

Spätná väzba ohľadom kvality pravidelne dodávaného textu.

Dohoda minimálne na obdobie 6 mesiacov pri pravidelnom on-line stretávaní.

Cena: Dohodou

Služby spojené s uvedením knihy na trh:

Služby spojené s prípravou knihy pre tlač.

Zalomenie knihy, tvorba obálky, príprava textu.

Marketingové poradenstvo. ( In-store marketing + sociálne siete.)

Zabezpečenie komunikácie s distribučnými spoločnosťami, vydavateľstvami a tlačiarňami.

Cena: Dohodou